Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

Orman İzni Müracaat Belgeleri

Daralt
X
 • Süzgeç
 • Zaman
 • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar

 • Orman İzni Müracaat Belgeleri

  ORMAN KANUNUNUN 17/3 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE VERİLECEK İZİNLER

  6831 sayılı Orman Kanununun 17/3 üncü maddesi gereğince; orman sayılan alanlarda "kamu yararı ve zaruret olması" halinde; Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol, doğalgaz, altyapı, katı atık bertaraf ve düzenli depolama tesislerinin; baraj, gölet, sokak hayvanları bakımevi ve mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin ve bunlarla ilgili her türlü yer ve binaya, ayrıca 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Kanunla 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 9 uncu maddesine eklenen üçüncü fıkra gereğince gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri ya da vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları hariç olmak üzere; yükseköğretim kurumlarına eğitim ve araştırma maksatlı tesisler yapılması için bu Kanunun 17 nci maddesinin
  üçüncü fıkrası esaslarına göre orman sayılan alanlardan bedelli izin verilebilir. Ayrıca, izin verilen bu alan içinde izin sahibi yükseköğretim kurumuna veya Yüksek Öğrenim Kredi ve
  Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne yurt yapılması maksadıyla bedelli izin verilebilmektedir. Söz konusu Kanun maddesince verilecek izinlere ilişkin iş ve işlemler 15/9/2011 tarihli ve 28055 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Orman Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülmektedir. Buna göre orman sayılan alanlardan izin verilmesi istisnai bir hüküm olup verilecek izinlerde aranacak başlıca şart “kamu yararı ve zaruret olması” dır. Kanunda izin verilebileceği sıralanmış olanlardan eğitim, sağlık ve spor tesislerinin
  yalnızca Devletçe yapılması halinde izne konu edilebileceği açıkça belirtilmiştir. 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 9 uncu maddesi gereğince Kamu Kurum ve Kuruluşu olan Spor Genel
  Müdürlüğünce yapılacak spor tesislerine de izin verilebileceği ayrıca düzenlenmiştir. Devlet idareleri; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri olup bu idareler 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekli (I) sayılı cetvelinde listelenmiştir.

  Genel bütçe kapsamı dışında yer alan idareleri ise Kamu Kurum ve Kuruluşu olarak tanımlanmaktadır.
  Talep sahibi izin talep edilen yerin ilini, ilçesini, köyünü, mevkiini ve yüzölçümünü belirten yazılarına,
  a) 1/25000 ölçekli harita veya krokisini,
  b) Meşcere haritasını,
  c) 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını,
  ç) Orman kadastro haritasını,
  d) Koordinat özet çizelgesini,
  dört takım ekleyerek ÖN İZİN için,2
  Bu belgelere ilave olarak;
  a) Bina tesislerine ait avan projesini,
  b) 1/1000 veya uygun ölçekli ağaç röleve planını,
  c) 1/1000 ölçekli mevzii imar planını,
  ç) İlgili kanunlar uyarınca alınması gereken ÇED, sit, su tahsis, lisans ve benzeri belge, görüş, karar veya muvafakatı,
  d) Talep edilen sahada yapılacak tesislerin, metraj cetveli ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili Devlet idareleri veya kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek cari yıl birim fiyatlarına veya proforma faturalarına göre hazırlanmış keşif özetlerini,ekleyerek doğrudan KESİN İZİN için müracaat ederler. Orman sayılan alanlarda yapılan izin müracaatları öncelikle Bölge Müdürlüğünce evrak üzerinde incelenir, eksik veya yanlış evrak varsa müracaat sahibine bildirilir. Belgeler tamamlanıncaya kadar talep değerlendirmeye alınmaz. Evrakın tam olması halinde heyet tarafından arazi üzerinde gerekli incelemeler yapılarak, tesislerin Devlet ormanlarında yapılmasında kamu yararı ve zaruret olup olmadığı hususunu da içeren ön veya kesin izin raporu düzenlenir.
  Ön izin raporu düzenlenenlerden uygun görülenlere Bakanlıkça yirmi dört aya kadar ön izin verilebilir. Kesin izin raporu düzenlenenlerden uygun görülenlere Bakanlıkça kırk dokuz yıla kadar kesin izin verilebilir. Verilen izin ilgiliye tebliğ edilir. Bir ay içinde taahhüt senedi, bedeller ve teminat alınır. Aksi halde verilen izin resen iptal edilir. İptal işlemi ilgiliye tebliğ edilir.Yapılan izin müracaatları öncelikle evrak üzerinde değerlendirildikten sonra oluşturulan komisyon marifetiyle mahallinde incelenerek formatına uygun izin raporu tanzim edilir.Rapor ekinde; talep dilekçesi, bölge müdürlüğünce onaylı 1/1000 ölçekli vaziyet planı, 1/25000 ölçekli harita, Orman Mühendisleri Odasınca onaylı varsa orman kadastro haritası ile renklendirilmiş meşçere haritası, memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığına dair ölçü ve hesap cetvelleri, talep sahasının koordinatları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ve ilgili kurumların ait olduğu yılı birim fiyatları veya proforma faturalara göre hazırlanmış Makine İkmal Şube Müdürlüğünce onaylı metraj ve keşif özetleri, imar gerektiren bina tesislerinde ilgili birimlerce onaylı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile bölge müdürlüğünce ve Orman Mühendisleri Odasınca onaylı ağaç röleve planı,Ayrıca diğer Kanunlar uyarınca alınması gereken görüş, belge ve muvafakat (ÇED, sit, su tahsis, üretim lisansı, katı atık bertaraf izinlerinde İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce onaylı uygulama projesi ve vaziyet planı) yer alır. Orman kadastrosu yapılmayan yerlerde öncelikle bu yerlerin orman sayılan yerlerden olup olmadığına karar verilmelidir. Mülkiyeti konusunda uyuşmazlık bulunması nedeniyle mahkemeye intikal etmiş yerlerde dava sonucuna kadar izin verilmez. Ancak ilgili birimlerce izne konu projenin yapılmasına ilişkin kamulaştırma maksadıyla kamu yararı kararı alınması halinde; mahkeme kararına göre ihtilaflı yerin orman sınırları dışında kalması durumunda, talep sahibinden, kamulaştırmadan doğacak bedellerin ödeneceğine ve her türlü sorumluluğun yerine getirileceğine dair taahhüt senedi alınarak izin verilebilmekte olup mahkeme neticesinde ihtilaflı yerin orman sınırları dışında kalması halinde verilen izin iptal edilmektedir. Ancak teminat faizsiz olarak iade edilirken alınan bedeller iade edilmez.

  Ön İzin;

  Ön izinlerde bir defaya mahsus ön izin bedeli alınır. Süre uzatmalarında bedel alınmaz. Ön izinlerde, izin alanının metre karesi ile o yılın yapraklı ormanlar için belirlenen ağaçlandırma
  birim metrekare bedelinin 1/10’u ile çarpımı sonucu bulunacak bedel ön izin bedeli olarak bir defaya mahsus alınır, süre uzatmalarında bedel alınmaz. Devlet İdareleri ile kamu kurum ve
  kuruluşlarından ön izin süresi içinde herhangi bir bedel alınmaz.Ön izin süresi içinde saha teslimi yapılmaz ve hiçbir inşaat faaliyetine müsaade edilmez. Ön izin devredilemez. Harp, deprem, sel, yangın, toprak kayması gibi mücbir sebepler ile kendi kusuru dışındaki sebepler nedeniyle istenen belgelerin tamamlanamadığının bildirilmesi halinde veya uygun görülecek hallerde, ön izin sahibine ek süre verilebilir. Ön izin süresi uzatmalar dahil toplam 36 ayı geçemez. Ancak nükleer tesisler için 60 aya kadar ön izin süresi uzatılabilir.

  Kesin İzin;

  Verilen izinler maksadı dışında kullanılamaz. Kesin izin; taahhüt senedi hükümlerine ve sürelerine bağlı kalmak kaydıyla talep edilmesi halinde Bakanlıkça devir edilebilir. Devir alanın, devir eden adına olan ruhsat, lisans, tahsis belgesinin devrini alması, taahhüt senedi ve teminat vermesi zorunludur. Aksi halde devir edenin orman idaresine karşı sorumlulukları aynen devam eder.
  Kesin izin süresi izin sahibinin talebi halinde uzatılabilir. Kesin izin süresi, uzatmalar dahil toplam 49 yılı geçemez. Ancak izin amaç ve şartlarına uygun olarak faaliyet gösteren hak
  sahiplerinin izin süreleri; yer, bina ve tesislerin rayiç değeri üzerinden belirlenecek yıllık bedelle doksan dokuz yıla kadar uzatılabilir. Tesislerin orman idaresine devir işlemleri bu süre sonunda
  yapılır. İzin süresinin dolması, izin sahibinin vazgeçmesi, bu Yönetmelik ve taahhüt senedi hükümlerine aykırı davranılması halinde ise kesin izin iptal edilerek sona erer. İptal işlemi ilgiliye tebliğ edilir. İznin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde; sahalar orman idaresince teslim alınır. İzin sahaları takvim yılı içinde en az bir defa heyetçe kontrolü yapılarak tutanak tanzim edilir.

  Çev-Med Çevre olarak ÇED Raporu hazırlama (ÇED Belgesi alma), Maden izinleri (Yetkili Tüzel Kişilik), Çevre Danışmanlık ve Enerji Yatırım hizmetleri konusunda bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir firma olarak çözüm ortağınız olmakta olup, her türlü soru ve bilgilendirme için aşağıdaki irtibat numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

  ÇEV-MED ÇEVRE

  İletişim Bilgileri;
  Adres: Çayhane Sokak 27/10 Gaziosmanpaşa
  Çankaya / ANKARA
  Telefon: 0312 448 25 22 / 0312 448 25 18
  Faks: 0312 448 25 23
  Eposta: info@cevmed.com.tr

  ÇEVMED | ÇED Hizmetleri | Çevre Danışmanlık
  http://www.cevmed.com.tr
  ÇED Yeterlilik Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası, ÇED Raporu Hazırlanması ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Lütfen bekleyin...
X